به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۵٧ درصدی شرکت تامین سرمایه بانک ملت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را صادر نمود..