به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر آخرین تغییرات سبد سهام خود را ارائه نمودند.