به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت باما در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣۵۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۴١ درصد رشد داشته است.