به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و آخرین تغییرات سبد سهام خود در شهریور ماه را ارائه نمودند.