به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تامین سرمایه بانک ملت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٢٨۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ حدود ۴٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۶ درصد رشد داشته است.