به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در ۶ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ مبلغ ١٩٨٧ ریال برای هر سهم زیان محقق کرده است. گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ٣۵ درصد رشد داشته است.عامل اصلی زیان این دوره هزینه های مالی به مبلغ حدود ١۴٨ میلیارد تومان می باشد.