به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت صنایع آذر آب ١٧۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣١ میلیارد تومان در شهریور فروخته شده است. گفتنی است فروش ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ٣۵ درصد رشد داشته است.