به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت آلومینیوم ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢٩۵۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٧١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٧ درصد رشد داشته است.