به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ٩ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت صنایع بهداشتی ساینا ١٧٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٢ میلیارد تومان در شهریور فروخته شده است. گفتنی است فروش ٩ماهه منتهی به شهریور ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ٣۴ درصد رشد داشته است.