به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت در خصوص آخرین وضعیت درآمد خود گزارش ارائه نمودند.