به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش وضعیت تولید و فروش خود را ارائه نمودند.