به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت دیگر هم گزارش عملکرد و تغییرات پرتفوی خود را منتشر کردند.