به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت در خصوص آخرین وضعیت درآمد خود تا پایان شهریور ماه گزارش ارائه نمودند.