به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را تصویب کرد.