به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجوز خرید سهام خزانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به تعداد ٢،٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم حداکثر تا تاریخ ١٢ آذر صادر شد.