به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فن آوران در طی اصلاحیه ای قیمت هر سهم واگذاری شرکت «تاپیکو» را از ۵٧۵٠ ریال به ١٩،٨٨٠ ریال افزایش داد.سود این واگذاری حدود ١٠۶۶ میلیارد تومان می باشد.