به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ۴١ درصدی سرمایه گذاری وثوق امین از محل سود انباشته را تایید کرد.