به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره سازمان بورس با خرید سهام خزانه شرکت آتیه داده پرداز به تعداد حداکثر ١۵ میلیون سهم موافقت نمود.