به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در شهریور ماه حدود ۴٢ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.