به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در شهریور ماه حدود ٣٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.