به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فن آوران از خرید سهام بانک ملت به قیمت هر سهم ۵٧۵ تومان خبر داد.