به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره سازمان بورس با خرید سهام خزانه شرکت سرمایه گذاری غدیر به تعداد حداکثر ٢٠٠ میلیون سهم موافقت نمود.