به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در شهریور ماه ٩٩ حدود ۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.