به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شوینده توسعه صنایع بهشهر در شهریور ماه فورشی انجام نداد و تنها به خرید سهام پرداخت.