به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت آخرین تغییرات سبدسهام خود را منتشر نمودند.