به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ۶٧ درصدی تامین سرمایه نوین از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تایید نمود.