به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بیمه حافظ در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیحات مهمی منتشر نمود.