به گزارش کدال نگر بورس ، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود اعلام داشت ، ٣٨ درصد از عرصه و اعیان دفتر مرکزی این شرکت به شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز واگذار گردید. مبلغ معامله حدود ٨ میلیارد تومان و ارزش دفتری متناظر با معامله بالغ بر ٧۶٧۵ میلیون ریال می باشد.