به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در شهریور ماه حدود ١٠۵٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کرده است.