به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و تولید و فروش خود را منتشر نمودند.