به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اعلام داشت درخصوص مطالبه اصل و جرائم تاخیر بدهی مربوط به پرونده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ ٣٢۵ میلیارد تومان بااعتراض شرکت، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید که طبق نظریه کارشناسی (پیوست) اصل و جرائم تاخیر بدهی را به مبلغ ١۶٩ میلیارد تومان اعلام نموده است. لازم به ذکر است مانده بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ذخیره هزینه های پرداختنی بابت پرونده مزبور جمعا به مبلغ ١٣٩ میلیارد تومان می باشد.