به گزارش بورس ٢۴، آقای احمد خوروش در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) با هدف حمایت از سهام مذکور منتشر نماید.