اعلام دو برنامه افزایش سرمایه درخواست مالکیت در بورس املاک و... بورس ٢۴: مجمع عمومی عادی سالیانه کیسون، امروز آغاز به کار کرد. در این مجمع اعلام شد، شرکت برنامه فروش ششدانگ عرصه و اعیان و بنای احداثی یک قطعه زمین به مساحت ١٠۶۶.٩۵ متر مربع در خیابان ایرانشهر تهران به نرخ ١١٠٠ میلیارد ریال و بهای تمام شده ۶٢۵ میلیارد ریال را دارد. همچنین...