بورس ٢۴ : معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش در جلسه ستاد اقتصادی مقابله با کرونا اعلام کرد: طرح های دولتی مسکن سازی باید تا پایان سال ٩٩ به پایان برسد. این در حالی است که از یک میلیون واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، هنوز ساخت کمتر از ۵٠ هزار واحد شروع شده و زمین کمتر از ۵٠٠ هزار واحد مسکونی تامین شده است!

بورس۲۴ : معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش در جلسه ستاد اقتصادی مقابله با کرونا اعلام کرد: طرح های دولتی مسکن سازی باید تا پایان سال 99 به پایان برسد.

این در حالی است که از یک میلیون واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، هنوز ساخت کمتر از 50 هزار واحد شروع شده و زمین کمتر از 500 هزار واحد مسکونی تامین شده است!

همچنین فقط 70 هزار متقاضی واجد شرایط پول های آورده نقدی خود را واریز کرده اند که آن هم به جای 40 میلیون تومانی که باید در فاز اول پرداخت کنند، فعلا میانگین 23 میلیون تومان پرداخت کرده اند.

با این اعداد و ارقام امکان اینکه واحدهای طرح اقدام ملی تولید مسکن طی 6 ماه آینده تمام شود تقریباً محال در محال است!

در مسکن مهر که همه خط اعتباری 35 هزار میلیارد تومانی در فاز اول برقرار بود و هم آورده نقدی افراد (مبالغ 2 میلیونی) به موقع پرداخت می شد، کار ساخت واحدها بیش از 10 سال به طول انجامیده و هنوز 150 هزار واحد کار ساخت شان به اتمام نرسیده است.