به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت داده پردازی ایران اعلام نمود پس از بازگشایی پاکات شرکت در مناقصه یکی از بانکهای کشور در تاریخ ١٣٩٩.٠۶.٣١ و پس از بررسی قیمتهای اعلام شده، قیمت پیشنهادی شرکت داده پردازی ایران به مبلغ ٨٩۶ میلیارد ریال به عنوان بهترین قیمت مشخص گردید. بدیهی است پس از ابلاغ رسمی و در صورت تاثیر این قرارداد در پیش بینی سال ١٣٩٩ اثرات آن طی گزارش تفسیری ۶ ماهه منتهی به ١٣٩٩.٠۶.٣١ منعکس خواهد شد.