به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پگاه آذربایجان غربی اعلام نمود در نظر دارد اموال و دارایی های مازاد خود بشرح ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند . ١- فروش شش دانگ عرصه و اعیان کارخانه قدیم واقع در ارومیه کیلومتر ٣ جاده دریا به متراژ تقریبی ٧٣٣۵ مترمربع طبق قیمت پایه کارشناسی. ٢- فروش شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی واقع در ارومیه کیلومتر ٣ جاده دریا به مساحت تقریبی ٧٣٧۵ متر مربع طبق قیمت پایه کارشناسی. سپرده شرکت در مزایده٢ درصد مبلغ پیشنهادی.