به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی خرید سهام خزانه را تصویب نمود.