به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رینگ سازی مشهد اعلام داشت در اقدام اجرایی بابت بند شماره ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ١٣٩٨ در خصوص پیگیری جریمه صندوق ذخیره ارزی به مبلغ ٧٩٣.٢١١ یورو و به عاملیت بانک تجارت این بدهی پس از پیگیری‌های مجدانه شرکت ، طبق بخشنامه اجرائی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در مورخه ٢٧/٠۶/١٣٩٩ تعیین تکلیف و مبلغ ٢٨ میلیارد ریال جهت تسویه به حساب واحد ارزی منتقل گردید. بنابراین بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطالب خاص ) بابت یادداشت ٢-٣٣ توضیحی صورتهای مالی نیز حذف می گردد .