مجمع عمومی عادی به طور سالانه بانک گردشگری صبح امروز به منظور بررسی عملکرد سال مالی ٩٨ شرکت تشکیل جلسه داد.