مجمع شرکت پاکشو امروز برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ٣۵٠ تومان سود تقسیم کرد.