مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن امروز برگزار شد.