به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهندسی نصیر ماشین در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ۴۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ۵ میلیارد تومان متعلق به مرداد می باشد.