مجمع شرکت آسان پرداخت پرشین امروز با حضور حداکثر سهامداران این شرکت برگزار شد.