مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.