بورس ٢۴ : اتاق تعاون ایران از ثبات رو به بهبود در بخش ساختمان کشور خبر داد. یازدهمین گزارش شامخ بخش مدیران ساختمان کشور منتشر شد و نشان می دهد: میزان سفارش جدید، سرعت انجام سفارشات در صنعت ساختمان و همچنین میزان خرید مواد اولیه توسط شرکت های ساختمانی در مرداد نسبت به تیر افزایش پیدا کرده است.

بورس۲۴ : اتاق تعاون ایران از ثبات رو به بهبود در بخش ساختمان کشور خبر داد.

یازدهمین گزارش شامخ بخش مدیران ساختمان کشور منتشر شد و نشان می دهد: میزان سفارش جدید، سرعت انجام سفارشات در صنعت ساختمان و همچنین میزان خرید مواد اولیه توسط شرکت های ساختمانی در مرداد نسبت به تیر افزایش پیدا کرده است.

همچنین شاخص انتظارات تولید مسکن و ساختمان در ماه آینده با رقم 52 افزایش امیدواری فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت بخش ساختمان در شهریور را نشان می دهد.

شامخ کل ساختمان عدد 52 شده است که ثبات رو به بهبود در این بخش را بازگو می کند.

در ماه قبل این شاخص بسیار پایین بود.

قیمت خرید مواد اولیه در مصالح عمده ساختمانی اوایل ماه افزایش و سپس اندکی کاهش یافت. بنابر اظهار برخی فعالان، قیمت مواد اولیه در مجموع نسبت به ماه قبل روند با ثباتی داشت اما برخی دیگر معتقد بودند قیمت ها در مقایسه با ماه گذشته روند افزایشی داشته است. ماه گذشته به دلیل موجود نبودن برخی مواد اولیه و مصالح ساختمانی در بازار و یا عدم فروش به دلیل نوسانات قیمت، میزان کارهای معوق و ناتمام کمی افزایش یافت.

نمودار روند شامخ ساختمان از مهر98 تا مرداد99