به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رینگ سازی مشهد در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ حدود ٢٨۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٧٠ میلیارد تومان متعلق به مرداد می باشد.