به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت الکتریک خودرو شرق در ۵ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ مبلغ ٢۵۴ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۵٣ میلیارد تومان متعلق به مرداد می باشد.