به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٩ شرکت مهر کام پارس حدود ٣۴٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ۶٠ میلیارد تومان در مرداد تحقق یافته است.