کاهش ٢٠ درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به چهارشنبه خروج ۴٧٠ میلیارد تومان نقدینگی خرد