به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت کشتیرانی آریا با قیمت پایه هر سهم ٣٢،۵٠٠ ریال در تاریخ ٢٨ مهر عرضه عمده می شود.